KVKV

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. KARMET MAKİNA ELEKTRONİK TASARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin KVKK’ya uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.  Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

  1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verilerin işlenmesi ile kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kast edilmektedir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, Topluluk Şirketleri, ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, Şirketimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışan için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi yükümlülüklerinin ifası amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği?

Yukarıda sayılmakta olan amaçlarla Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz, güvenle saklanmakta olup aşağıda sayılan ve sizin de açık rızanızın alınacağı durumlar ve yasal zorunluluk halleri dışında 3. kişilere aktarılmamaktadır.  Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz sadece açık rızanızın alındığı, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere aktarılabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz; çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi iş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında işveren olarak; Şirketler Grubuna bağlı Şirketlere, ortak Firmalarımıza, şirketimizce hizmet, destek, danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje, program, finansman ortağı olunan yurtiçi, kamu, özel kurum ve kuruluşlar, şirketler, mali müşavir, doktor, avukat ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, K.V.K. Kanunun 5. Maddesinde belirtilen; kanunda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesine gerekli olması, veri sorumlusu yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak yazılı, tamamen veya kısmen otomatik olarak işlenmektedir.

 

  1. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’nın 11. maddesinde öngörüldüğü üzere, Şirketimiz nezdinde, kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzdan bu konulara ilişkin şirketimize başvurmanız halinde en geç 30 gün içinde talebiniz ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Bununla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

“KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanmak için “www.karmetmakina.com.tr” adresinde bulunan “Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni” doğrultusunda, kimlik bilgileriniz ile yukarıda sayılan haklardan hangisini kullanmayı talep ettiğinizi de belirten açıklamalarınızı; Saray Mahallesi Saraykent Sanayi Sitesi 32. Cadde No:27 Kahramankazan / ANKARA adresine kimlik bilgileriniz ile bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile belirtilen adrese gönderebilirsiniz.”

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) metni için; http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.6698&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=6698&Tur=1&Tertip=5&No=6698